Regulamin sklepu internetowego DWShop.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DWShop

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego działającego pod nazwą DWShop określa m.in. warunki i zasady funkcjonowania sklepu, sposoby składania i realizacji zamówień w sklepie, zasady zawierania umów sprzedaży przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość, zasady przetwarzania danych osobowych, zasady trybu składania i rozpoznawania reklamacji.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty otrzymują następujące znacznie:
 1. Sklep, DWShop – sklep internetowy działający pod adresem internetowym https://www.dwshop.pl, którego właścicielem jest DW,
 2. DW – właściciel Sklepu oraz marki DW Creative Group – Dariusz Wójcik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DW Dariusz Wójcik, ul. Rozbrat 34/36 lok. 53, 00-429 Warszawa (dodatkowe miejsce działalności: ul. Rozbrat 34/36 lok. 4/5, NIP: 6811953375,
 3. Klient – osoba fizyczna, tj. Konsument, Przedsiębiorca-konsument lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadząca działalność gospodarczą, która jest użytkownikiem Sklepu i może dokonywać Zamówień,
 4. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy nie jest powiązane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Przedsiębiorca – konsument – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dla której zawarcie Umowy jest powiązane bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 6. Konto – indywidualne konto Klienta utworzone w ramach podstrony Sklepu; w Koncie Klient ma możliwość zarządzania swoimi danymi osobowymi; logowanie do Konta następuje za pomocą indywidualnego loginu Klienta (adres e-mail) oraz hasła, przez które należy rozumieć samodzielnie ustalony przez Klienta w czasie Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych niezbędnych do autoryzacji; DW potwierdza założenie Konta poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta podany w czasie Rejestracji stosownej wiadomości e-mail,
 7. Rejestracja – proces zakładania przez Klienta Konta,
 8. Kosmetyki – m.in.szampony, maski do włosów, odżywki, które są dostępne w asortymencie Sklepu,
 9. Urządzenia – m.in.prostownice, lokówki, które są dostępne w asortymencie Sklepu,
 10. Akcesoria – m.in.akcesoria, tj. spinki do włosów, klamry, gumki do włosów, które są dostępne w asortymencie Sklepu,
 11. Produkty spersonalizowane – włosy, dopinki (kucyki, grzywki, itd.), które to są produktami przygotowywanymi na specjalne zamówienie Klienta,
 12. Produkty – łącznie: Kosmetyki, Urządzenia, Akcesoria, Produkty spersonalizowane, które to są przeznaczone do sprzedaży w ramach Sklepu,
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z DW, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Produktów,
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana przez Klienta i DW przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem DWShop, której przedmiotem są Produkty,
 15. Usługi – usługi świadczone przez DW na rzecz Klientów drogą elektroniczną w ramach DWShop,
 16. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 17. Profil na IG – konto Sklepu oraz salonu fryzjerskiego, których właścicielem jest DW utworzone na portalu społecznościowym Instagram pod nazwą: dwcreativegroup,
 18. Profil na FB – konto Sklepu oraz salonu fryzjerskiego, którego właścicielem jest DW utworzone na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą: DW Creative Group,
 19. Strona – strona internetowa salonu fryzjerskiego, którego właścicielem jest DW działająca pod adresem internetowym: https://www.dwcreative.group,
 20. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami, aneksami oraz załącznikami,
 21. Newsletter – usługa DW polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat Sklepu, aktualnych promocjach, nowościach i konkursach, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej,
 22. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 23. Salon  – salon fryzjerski prowadzony przez DW pod adresem ul. Rozbrat 34/36 lok. 53, 00-429 Warszawa.
 1. Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem Sklepu. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych Sklepu określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym w Sklepie lub przypadkami wywołanymi siłą wyższą (np. brak prądu).
 2. DW zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu związanych np. z koniecznością przeprowadzenia napraw, wdrożenia nowych funkcjonalności.
 3. DW w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zakłóceń, w tym przerw w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności siły wyższej, niedozwolonego działania osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu z urządzeniem końcowym i systemem informatycznym Klienta.
 4. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne utworzenie Konta.

§ 2. Warunki korzystania ze Sklepu.

 1. DW świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące Usługi:
 1. przedstawienie aktualnego asortymentu Sklepu,
 2. możliwość zapoznania się przez Klientów z poradami dotyczącymi pielęgnacji włosów opracowanymi przez DW,
 3. możliwość składania Zamówień i zawierania Umów sprzedaży,
 4. możliwość korzystania z Konta,
 5. Newsletter.
 1. Dostęp do usług, o których mowa w ust. 1 lit. a-c możliwy jest bez Rejestracji.
 2. Dostęp do usług, o których mowa w ust. 1 lit. d możliwy jest po przeprowadzeniu Rejestracji.
 3. Dostęp do usługi, o której mowa w ust. 1 lit. e możliwy jest bez Rejestracji, ale po podaniu przez Klienta swojego adresu e-mail.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia elektronicznego (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową (zalecana dla komputerów: Chrome wersja 88, Safari 14, Firefox 85 oraz nowsze wersje tych przeglądarek, a dla telefonów komórkowych: iOS Safari 14.4, Android Browser 81, Chrome for Android 88, Firefox for Android 83 oraz nowsze wersje tych przęglądarek), która zapewnia obsługę plików cookies.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, zaleca się, aby urządzenie elektroniczne, o którym mowa w ust. 5 powyżej posiadało w szczególności:
 1. system antywirusowy (zaktualizowany),
 2. dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej,
 3. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies.

§ 3. Składanie Zamówienia. Zawarcie Umowy.

 1. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 powyżej, w celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktów dostępnych w asortymencie Sklepu i umieszcza je w ,,Koszyku” poprzez kliknięcie funkcji ,,Dodaj do koszyka”.
 2. Po skompletowaniu Zamówienia Klient powinien postępować według kolejnych instrukcji wyświetlanych w Sklepie, tj. m.in. wybrać metodę płatności, sposób dostawy.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać co najmniej następujące informacje: wykaz Produktów wraz z ich jednostkową ceną, łączną cenę Zamówienia, koszty dostawy, wybraną przez Klienta metodę płatności.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się Klienta z Regulaminem, zaakceptowanie jego postanowień, podanie przez Klienta danych osobowych, które oznaczone są jako konieczne oraz opłacenie Zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu Zamówienia przez Klienta i potwierdzenia przyjęcia tego Zamówienia przez DW, które to nastąpi poprzez przesłanie wiadomości e-mail przez DW do Klienta na jego adres e-mail podany w czasie Rejestracji lub w czasie składania Zamówienia (jeśli Zamówienie składane jest bez Rejestracji).

§ 4. Warunki płatności i dostawy Produktów.

 1. Zapłata za Zamówienie w ramach Sklepu możliwa jest w następujący sposób:
 1. przedpłata na konto bankowe DW poprzez system płatności PayU,
 2. przelew elektroniczny bezpośrednio na rachunek bankowy DW: DW Dariusz Wójcik, ul. Rozbrat 34/36 lok. 53, 00-429 Warszawa, numer rachunku bankowego: 95 1600 1462 1896 2688 2000 0001 (BNP Paribas.).
 1. Dokonywanie płatności poprzez system płatności PayU zgodnie z ust. 1 pkt a powyżej realizowane jest zgodnie z typem płatności wybranym przez Klienta (BLIK, karta kredytowa itd.), zgodnie z regulaminami PayU dostępnymi na stronie internetowej: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/.
 2. W przypadku nie opłacenia Zamówienia przez Klienta w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia jego złożenia, Zamówienie zostanie anulowane. 
 3. Dokumentem potwierdzającym zakup jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta. Faktura VAT może zostać wystawiona wyłącznie wtedy, gdy Klient w czasie składania Zamówienia zaznaczy taką opcję w Sklepie i wskaże swoje dane, konieczne do prawidłowego wystawienia faktury VAT. 
 4. Dostawa Produktów realizowana jest na terenie Polski. Po uprzednim indywidualnym zgłoszeniu przez Klienta, tj. najpóźniej do czasu przyjęcia Zamówienia przez DWShop do realizacji, dostawa możliwa jest także na terenie Unii Europejskiej.
 5. Dostawa Produktów na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem kuriera DHL EXPRESS, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 6. Dostawa Produktów na terenie Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem partnera DW R2G Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem: https://www.apaczka.pl/ lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką pocztową priorytetową).
 7. Koszt przesyłki Produktów ponosi Kupujący lub DW, w zależności od wartości Zamówienia. W przypadku, gdy wartość Zamówienia jest równa lub wyższa niż 250,00 zł, to Kupujący nie ponosi kosztów związanych z dostawą Zamówienia (przesyłka jest wtedy dla niego darmowa).
 8. Koszt dostawy doliczany jest do Zamówienia (z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej) i widoczny jest dla Klienta w trakcie składania Zamówienia oraz w podsumowaniu Zamówienia.
 9. Klient będący Konsumentem i Przedsiębiorcą-konsumentem, po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu (tj. czy opakowanie zewnętrzne nie uległo zniszczeniu albo czy jej zawartość nie uległa zniszczeniu) w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka jest uszkodzona Konsument lub Przedsiębiorca-konsument powinien jej nie przyjmować i jako powód odmowy jej przyjęcia podać np. ,,uszkodzenie opakowania zewnętrznego”, ,,uszkodzenie towarów”. Następnie, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument powinien niezwłocznie skontaktować się z DWShop na dane, o których mowa w § 12 w celu podjęcia dalszych czynności i wyjaśnienia sprawy.
 10. Klient nie będący Konsumentem ani Przedsiębiorcą-konsumentem zobowiązany jest (najlepiej w chwili odbioru przesyłki lub niezwłocznie po jej odbiorze) sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest on zgłosić ten fakt dostawcy przesyłki, a jeśli nie jest to już możliwe, zobowiązany jest on zgłosić ten fakt DW na dane, o których mowa w § 12. 
 11. Z chwilą wydania Produktów, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów.
 12. Klient przed użyciem Produktów powinien zapoznać się z dołączonymi do nich instrukcjami i postępować według zaleceń producentów.
 13. W przypadku nieodebrania przez Klienta Produktów w określonym terminie i zwrotu Produktów do Sklepu ze względu na ich nieodebranie przez Klienta, ponowna wysyłka przesyłki możliwa jest wyłącznie po uprzednim uiszczeniu przez Klienta kosztów związanych z powtórnym nadaniem przesyłki, bez względu na wartość Zamówienia.
 14. W przypadku chwilowego lub zupełnego braku Produktów w asortymencie Sklepu, DWShop niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient zadecyduje, czy Zamówienie będzie realizowane, czy też zostanie ono (lub jego część) anulowana. W przypadku ponownej dostępności Produktów w Sklepie, DW poinformuje Klienta o możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 15. DWShop zachowuje prawo do anulowania Zamówienia lub jego części, gdy uzyska informację od producenta, iż Produkt wchodzący w skład Zamówienia zostanie wycofany z produkcji lub nastąpią istotne trudności z jego wyprodukowaniem i dostarczeniem do Sklepu. DWShop niezwłocznie poinformuje Klienta o takiej sytuacji.

§ 5. Ceny. Akcja promocyjna.

 1. Ceny Produktów w Sklepie podane są z złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny Produktów w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są do wartości Zamówienia zgodnie z § 4 ust. 8 powyżej.
 3. Ceną wiążącą dla Klienta i DW jest cena Produktu obowiązująca w chwili składania Zamówienia.
 4. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia dostępna jest w ,,Koszyku” w Sklepie, po wybraniu opcji dostawy i metody płatności. Wiążącą dla Klienta wartością Zamówienia jest kwota uwidoczniona na etapie podsumowania Zamówienia. Klient akceptuje cenę i warunki Umowy sprzedaży poprzez kliknięcie w przycisk: ,,Złóż zamówienie i zapłać”.
 5. DW zachowuje prawo do organizowania akcji promocyjnych na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu. O akcji promocyjnej oraz jej warunkach DW informuje na Stronie, w Sklepie, na Profilu na IG, na Profilu na FB oraz w Salonie. W ramach akcji promocyjnej, Klientowi, w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, udostępniane są kupony rabatowe (zniżkowe).
 6. Aby skorzystać z kuponu rabatowego (zniżkowego), Klient musi wpisać aktualny kod zniżkowy w okienku znajdującym się w Sklepie, przed kliknięciem w przycisk ,,Złóż zamówienie i zapłać”. Po wpisaniu kodu rabatowego, zniżka zostanie naliczona automatycznie.
 7. Kody zniżkowe dostępne w ramach akcji promocyjnej nie łączą się z innymi promocjami i zniżkami dostępnymi w Sklepie.
 8. Akcje promocyjne i inne zniżki na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu obowiązują wyłącznie w ramach DWShop – nie jest możliwe nabycie Produktów z taką zniżką w Salonie.
 9. Produkty nabyte w ramach Akcji promocyjnej lub z rabatem nie podlegają zwrotowi, lecz wymianie na inny produkt (o tej samej wartości lub droższy, z obowiązkiem uregulowania przez Klienta różnicy w cenie).

§ 6. Czas realizacji Umowy.

Czas wykonania Umowy liczony jest od przyjęcia Zamówienia do realizacji do czasu jego dostawy do Klienta i wynosi od 1 do 45 dni roboczych.

§ 7. Produkty personalizowane.

 1. Z uwagi na fakt, że włosy, dopinki (kucyki, grzywki) koloryzowane są według indywidualnych wymagań Klienta, to stanowią one produkty przygotowywane na jego specjalne zamówienie.
 2. Klient spośród dostępnej w Sklepie palety kolorów wybiera odcień Produktów spersonalizowanych i dodaje je do ,,Koszyka”.
 3. Wszelkie pytania dotyczące Produktów spersonalizowanych powinny być kierowane do DWShop na dane, o których mowa w § 12.

§ 8. Odstąpienie od Umowy.

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podawania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-konsument wszedł w posiadanie Produktów.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej do Sklepu na adres, o którym mowa w § 11 lit. b lub za pośrednictwem przesyłki listowej przesłanej do Sklepu na adres, o którym mowa w § 11 lit. c.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca-konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy, który to stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (z późn. zm.) o prawach konsumenta, tj. w szczególności:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – w zakresie Produktów spersonalizowanych,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – w zakresie Produktów.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-konsument zobowiązany jest zwrócić DWShop wszystkie Produkty, które objęte są oświadczeniem o odstąpieniu. Do zwracanych Produktów Konsument powinien dołączyć potwierdzenie zakupu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, DWShop zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-konsumentowi uiszczoną przez niego cenę (bez kosztów dostawy), w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez DWShop zwróconych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta Produktów.
 3. Zwracane Produkty powinny być w oryginalnych opakowaniach oraz nie nosić śladu użytkowania – Produkty nie mogą być używane.
 4. Koszty zwrotu Produktów obciążają Konsumenta lub Przedsiębiorcę-konsumenta.
 5. Wszelkie pytania dotyczące realizacji odstąpienia od Umowy powinny być kierowane do DWShop na dane, o których mowa w § 12.

§ 9. Reklamacje.

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację wykonane przez Sklep Usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 i/lub na Produkty (w zakresie ich wad fizycznych lub prawnych). 
 2. Wada fizyczna Produktu polega na jego niezgodności z Umową sprzedaży, przez co rozumieć należy np. brak właściwości Produktu, które Produkt powinien mieć ze względu na cel określony w Umowie sprzedaży, przeterminowanie Produktu.
 3. Produkt ma wadę prawną, jeśli stanowi on własność osoby trzeciej, jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeśli istnieje ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą, co wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta za pośrednictwem jednej z poniższych dróg:
 1. na piśmie i nadana musi być przesyłką pocztową lub kurierską na adres: DW Dariusz Wójcik, ul. Rozbrat 34/36 lok. 53, 00-429 Warszawa,
 2. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: info@dwcreative.group. 
 1. Klient powinien wraz z reklamacją, a jeśli została ona złożona drogą e-mail, niezwłocznie po jej złożeniu, odesłać do Sklepu reklamowany Produkt wraz z dowodem jego zakupu. Produkt powinien być zapakowany w sposób zapewniający brak jego uszkodzeń w trakcie transportu.
 2. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych od dnia jej otrzymania. DW na skutek złożonej reklamacji może:
 3. uznać reklamację i:
 1. wymienić Produkt na nowy,
 2. zaproponować wymianę Produktu na inny, wskazany przez DW,
 3. zwrócić cenę uiszczoną przez Klienta z Produkt,
 4. nie uwzględnić reklamacji.

O decyzji Sklepu w przedmiocie reklamacji, Sklep poinformuje Klienta telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Klienta.

 1. Podstawą reklamacji nie może być różnica w gamie kolorystycznej pomiędzy faktycznym wyglądem Produktów, a jego obrazem wyświetlonym na urządzeniu Klienta, które to różnice mogą wynikać z różnych ustawień i możliwości wyświetlacza urządzenia Klienta.

§ 10. Prawa własności intelektualnej.

 1. Materiały opublikowane w Sklepie, takie jak: pliki, zdjęcia, opisy, logo, nazwa sklepu, teksty, jak również czcionka i układ Sklepu oraz zastosowane elementy graficzne stanowią własność DW i/lub producentów Produktów i są one chronione prawami autorskimi.
 2. Kopiowanie, powielanie, zwielokrotnianie, modyfikacja i korzystanie w jakiejkolwiek innej formie niż w celu skorzystania z Usług lub złożenia Zamówienia z elementów Sklepu, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez wyraźnej, wyrażonej uprzednio na piśmie zgody DW jest zabronione.

§ 11. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-konsumenta jest Dariusz Wójcik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DW Dariusz Wójcik, ul. Rozbrat 34/36 lok. 53, 00-429 Warszawa, NIP: 6811953375, tel. +48 883 568 858, e-mail: info@dwcreative.group.
 2. Informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych znajdują się w Polityce prywatności [https://dwshop.pl/polityka-prywatnosci].

§ 12. Kontakt ze Sklepem.

Kontakt ze Sklepem możliwy jest w następujący sposób:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 791 723 082 (od poniedziałku do piątku od godz. 09.00-16.00), połączenie według stawek operatorów,
 2. poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: info@dwcreative.group,
 3. poprzez przesyłkę pocztową przesłaną na adres: DW Dariusz Wójcik, ul. Rozbrat 34/36 lok. 53, 00-429 Warszawa.

§ 13. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.
 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralne części.
 4. W przypadków sporów powstałych w związku z działalnością Sklepu i Umowami sprzedaży, sądem właściwym miejscowo i rzeczowo do ich rozwiązania będzie sąd według właściwości ogólnej.
 5. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, ceny, specyfikacja oraz właściwości stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. DW zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych przez Konsumentów korzystających ze Sklepu, w szczególności zaś w zakresie Zamówień, które zostały złożone i/lub zrealizowane przed zmianą Regulaminu. Aktualna wersja Regulaminu będzie zawsze dostępna w Sklepie.

Załączniki:

 1. Formularz odstąpienia od Umowy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

_____________________________

(miejscowość, data)

Dariusz Wójcik

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

ul. Rozbrat 34/36 lok. 53

00-429 Warszawa

NIP: 6811953375

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisana/y ___________________________________________ niniejszym składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Dariuszem Wójcikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą DW Dariusz Wójcik z siedzibą przy ul. Rozbrat 34/36 lok. 53, 00-429 Warszawa, bez podawania przyczyn / jako przyczynę odstąpienia wskazuję* _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________.

Moje dane osobowe:

Imię i nazwisko: ______________________________________________

Adres e-mail: ________________________________________________

Numer telefonu: _____________________________________________

Zwrot pieniędzy nastąpi na konto (lub kartę kredytową) za pomocą, którego dokonano płatności. 

_________________________________________

(własnoręczny podpis odstępującej/go od umowy)

INSTRUKCJA DO UZUPEŁNIENIA FORMULARZA:

 1. * niewłaściwe skreślić, klient nie jest zobowiązany do wskazania przyczyny odstąpienia,
 2. Formularz należy uzupełnić czytelnie i drukowanymi literami,
 3. Formularz należy opatrzeć własnoręcznym podpisem.